Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu

Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada - odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne workshopy, každý v rozsahu dve vyučovacie hodiny, ktorý bol určený pre študentky a študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Bratislave sa konali v klubových priestoroch tejto strednej školy. Interaktívna zážitková práce v skupine, ktorá prebiehala bez prítomnosti pedagógov mala za cieľ prispieť k zvýšeniu informovanosti cieľovej skupiny o výsostne naliehavých témach sociálnej patológie a jej prevencie. Zo širokého spektra nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov boli edukačné podujatia zamerané na témy: alkohol a iné drogy (legálne a ilegálne) kult tela a vznik porúch príjmu potravy a nelátkové závislosti a na tému riziká a ohrozenia látkových a nelátkových závislosti. Na preventívnych workshopoch sa zúčastnilo spolu 40 študentov vo veku od 15 - 19 rokov. Trend realizácie primárnej prevencie sociálnej patológie prostredníctvom interaktívnych zážitkových skupín (práca v malých skupinách do 20 osôb bez prítomnosti pedagóga),ktoré lektorujú skúsení odborníci na vybrané témy sociálnej prevencie sa potvrdil ako veľmi efektívna stratégia pôsobenia v primárnej prevencii. Cieľová skupina podujatia bola vybraná zámerne - jednou z najzraniteľnejších cieľových skupín je práve stredoškolská mládež. Z toho dôvodu máme ambíciu v nastávajúcom roku 2018 v realizácii takto koncipovaných podujatí i na iných školách pokračovať.

doc. PhDr.Ingrid Hupková, PhD.

doc. PhDr.Ingrid Hupková, PhD.

výkonná riaditeľka OZ

Séria edukačných podujatí