Sociálna prevencia - odborný časopis

Idea projektu - vydávania odborného informačno-vzdelávacieho bulletinu neskôr odborného časopisu vznikla v roku 2006. Ingrid Hupkova sa stala jeho šéfredaktorkou a odbornou redaktorkou. Odborný časopis sa zameriava oblasť prevencie vybraných sociálnopatologickych javov a negatívnych sociálnych javov. Určený je pre odbornú a laickú verejnosť. Od roku 2008 do roku 2015 boli jeho vydavateľmi OZ Prečo som na svete rad/rada a Národné osvetové centrum. Od roku 2016 po súčasnosť je vydavateľom Národne osvetové centrum.