Darovanie 2%

darovanie svojich 2% zo zaplatenej dane môžete urobiť pohodlne podľa nasledujúceho návodu nižšie. Na jednom mieste sme pre Vás pripravili všetky potrebné informácie a tlačivá. Stačí vybrať druh Vášho pracovného pomeru nižšie.

Všetkým podporovateľom ďakujeme.

POĎAKOVANIE ZA DAROVANIE 2% ZO ZAPLATENEJ DANE V KALENDÁRNOM ROKU 2022

POĎAKOVANIE ZA DAROVANIE 2% ZO ZAPLATENEJ DANE V KALENDÁRNOM ROKU 2021

POĎAKOVANIE ZA DAROVANIE 2% ZO ZAPLATENEJ DANE V KALENDÁRNOM ROKU 2020

POĎAKOVANIE ZA DAROVANIE 2% ZO ZAPLATENEJ DANE V KALENDÁRNOM ROKU 2019

POĎAKOVANIE ZA DAROVANIE 2% ZO ZAPLATENEJ DANE V KALENDÁRNOM ROKU 2018

AKO MÔŽEM POMÔCŤ AJ JA?

Podporte našu činnosť zameranú na prevenciu nežiadúcich sociálnych a sociálnopatologických javov vrátane prevencie látkových a nelátkových závislostí u detí a mládeže ako aj iné preventívne aktivity občianskeho združenia v roku 2023. ĎAKUJEME.

OZ Prečo som na svete rad/rada Why I´M HAPPY IN THE WORLD sa opäť uchádza v roku 2021 ako oprávnený prijímateľ o vašu podporu 2% zpodielu zaplatenej dane. Podporte našu činnosť zameranú na prevenciu nežiaducich sociálnych a sociálnopatologických javov vrátane prevencie látkových a nelátkových závislostí u detí a mládeže. Podporte tiež preventívne aktivity zamerané na podporu duševného zdravia a prevenciu rizikového správania aj iné preventívne aktivity občianskeho združenia. Aj málo pomôže. ĎAKUJEME. Čo je potrebné urobiť? Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane najmenej však 3 – €.
 3. Najneskôr do apríla 2022 pošlite/doručte formuláre – Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Formulár vyhlásenia  v prílohe.

Vzor tlačiva: vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021 Finančným riaditeľstvom SR. (Je potrebné použiť tieto určené vzory)

Ak si podávate daňové priznanie

 1. podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,

zaplaťte daň za rok 2021 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 3-  €,

2.V daňovom priznaní vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane pre naše OZ

Ak máte firmu:1. podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu, zaplaťte daň za rok 2020 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 8,00 €,

2.V daňovom priznaní vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Môžete určiť aj ďalších prijímateľov, musí byť ale dodržaná minimálna výška sumy 8,30 € pre jedného prijímateľa a súčet nesmie prekročiť 2% zaplatenej dane.

Údaje o našom združení potrebné k vyplneniu Vyhlásenia:

 1. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

IČO

 

 

 

 

 

 

 

 

Právna forma

15

4

2

1

5

7

1

0

2

 

 

 

 

 

 

 

16

Občianske združenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno (názov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Prečo som na svete rad/rada Why I´m happy In the world

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo – Ulica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súpisné /orientačné číslo

18

Nábrežie Ivana Krasku

 

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSČ

Obec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

9

2

1

0

1

 

21

 

Piešťany

 

 

 

 Tlačivo vyhlásenie FO
Potvdenie FO

 1. Daňovník podá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch. 
 2. K samostatnému Vyhláseniu nepredloží daňovník Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.
 3. Daňovník nesprávne vyplnil „Dátum zaplatenia dane“ (r. 14 v samostatnom vyhlásení). Ten musí byť vyplnený v zmysle poznámky pre vyplnenie tohto riadku vyhlásenia. 
 4. Daňovník nesprávne vyplnil IČO prijímateľa v samostatnom vyhlásení. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 5. Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok. Daňovník (poskytovateľ) môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že nebude vo vyhlásení uvedený aktuálny prijímateľ, zaniká daňovníkovi priamo zo zákona nárok na poukázanie % podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi. 
 6. Daňovník nečitateľne vyplnil Vyhlásenie.
 7. Daňovník nesprávne uviedol identifikačné a adresné údaje poskytovateľa a identifikačné a adresné údaje prijímateľa.
 8. Daňovník nedodržal termín podania. Daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť  podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania a samostatné Vyhlásenie v lehote do 30.4.2018.
 9. Daňovník nesprávne vyčíslil sumu % podielu dane.
 10. Daňovník nepredložil Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Ak totiž daňovník chce poukázať až 3% zaplatenej dane, musí predložiť správcovi dane spolu s Vyhlásením aj písomné Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorým potvrdí, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín.

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je stanovená na 8,00 €.

2. Vypočítajte si 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa).

3. UPOZORNENIE:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 30.4.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42157102
Právna forma: občianske združenie
Názov: Prečo som na svete rad/rada Why I´m happy In the world
Ulica: Nábrežie Ivana Krasku
Číslo: 1/19
PSČ: 921 01
Obec: Piešťany

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (posledná strana daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad. Pomoc s nájdením správnej adresy daňového úradu môžete nájsť na tomto odkaze. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Potrebné dokumenty

Žiadosť o vykonanie ročného vyúčtovania preddavkov za daň zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY
ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020

1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (= maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa). Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Pripájame aj údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42157102
Právna forma: občianske združenie
Názov: Prečo som na svete rad/rada Why I´m happy In the world
Ulica: Nábrežie Ivana Krasku
Číslo: 1/19
PSČ: 921 01
Obec: Piešťany

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorá je stanovená na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na váš daňový úrad. Pomoc s nájdením správnej adresy daňového úradu môžete nájsť na tomto odkaze. V tomto termíne je potrebné aj zaplatiť daň z príjmov.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

 

 

 

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je stanovená na 8,00 €.

2. Vypočítajte si 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa).

3. UPOZORNENIE:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového


IČO: 42157102
Právna forma: občianske združenie
Názov: Prečo som na svete rad/rada Why I´m happy In the world
Ulica: Nábrežie Ivana Krasku
Číslo: 1/19
PSČ: 921 01
Obec: Piešťany

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (posledná strana daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad. Pomoc s nájdením správnej adresy daňového úradu môžete nájsť na tomto odkaze. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

MÁTE ZÁUJEM PODPORIŤ OZ AJ INAK?

Kontaktujte nás

a spolu nájdeme cestu, ako pomôcť OZ pri realizácií aktivít