Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.

 

OZ Prečo som na svete rád/rada preto v septembri 2021 pokračovalo v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre malé skupiny stredoškolákov vo vybraných  bratislavských školách,  ktoré realizujeme kontinuálne každoročne už od roku 2015.

Odborne a organizačne naše o.z. zabezpečilo opätovne sériu šiestich odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zamerané na primárnu prevenciu.

Osvedčená forma práce so skupinami školských tried je vedená skúsenými lektormi a je realizovaná prostredníctvom zážitkových interaktívnych aktivít. V bezpečnej nehodnotiacej atmosfére edukačné podujatia prebiehajú vždy v klubových priestoroch školy, ktoré sú vhodné na inovatívny štýl edukácie, ktorý vychádza nie z poučovania či mentorovania, ale vzájomnej diskusie. V neformálnej, nehodnotiacej atmosfére sú podujatia v rozsahu dve vyučovacie hodiny pre každú skupinu (školskú triedu) realizované výhradne bez prítomnosti pedagógov. Majú za cieľ prispieť k zvýšeniu informovanosti študentiek a študentov o výsostne naliehavých témach, akými sú význam duševného zdravia, podpora psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencia rizikového správania a sociálnej patológie. Ide nielen o informáciu či poznatok, ako jav spoznať, detekovať, ale aj ako je mu možné účinne predchádzať či aké sú konkrétne možnosti pomoci a kde ju hľadať. Význam práve takéhoto zamerania skupinovej práce je o to zrejmejší, ide o témy, ktoré sú často krát tabuizované, alebo sú aj spojené s mnohými mýtami a polopravdami.

Z veľmi širokého spektra nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov  a rizikového správania mládeže boli témy edukačných podujatí vyberané na základe konzultácii s vedením škôl, výchovnými poradcami, školskými psychológmi či koordinátormi prevencie vychádzajúc naozaj z konkrétnej „objednávky akútnych tém a problémov“ teda z reálnych požiadaviek a potrieb konkrétnej školy, konkrétnej triedy a to sa nám osvedčuje. Týmto spôsobom preventívnu aktivitu realizujeme takpovediac „šitú na mieru konkrétneho triedneho kolektívu“.

          Sériu interaktívnych edukačných podujatí sme zahájili  dňa 10.septembra 2021 spoluprácou so Strednou odbornou školou pedagogickou Bullova 2 Bratislava.

Z dôvodu, že v triedach uvedenej školy výrazne prevažujú dievčatá, sme aj témy interpohlavne špecifikovali  a zamerali sme sa pri ich výbere na témy vhodné práve pre dievčatá:

 V zameraní prvej skupiny dominovala téma „ Zdravé vzťahy a nezdravé vzťahy“ (Čo je závislosť na vzťahu a ako sa prejavuje? Možnosti pomoci a prevencia). Druhá skupina bola tematicky zameraná na Behaviorálne tzv. nelátkové závislosti (Čo sú nelátkové závislosti? – internet a riziká, poruchy príjmu potravy, schopingholizmus, gambling a gaming, Možnosti pomoci a prevencia)

Napokon posledná tretia skupina bola zameraná na Duševné zdravie (Čo je duševné zdravie a ako sa o neho starať, zásady psychohygieny stredoškoláčky). Spolu sa na všetkých troch podujatiach aktívne zúčastnilo 59 prevažne študentiek tejto strednej odbornej školy.

 

          Skupinové edukačné podujatia pre študentov Gymnázia ul. Ladislava Sáru č. 1 Bratislava sme realizovali dňa 16. sepetmbra 2021. Išlo opäť o osvedčené tri dvojhodinové stretnutia pre vybrané školské triedy prevažne 15 -17 ročných študentov tohto gymnázia..

Tematické zameranie práce v  prvej skupine bolo zamerané na  Duševné zdravie a ako sa o neho starať(význam duševného zdravia, čo je depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie), možnosti pomoci a prevencia. Druhá skupina sa fokusovala na témy Nelátkové návykové choroby – behaviorálne závislosti (riziká a ohrozenia internetu, patologické nezdržanlivé nakupovanie, vzťahové závislosti, a iné a možnosti pomoci a prevencia). Nemej významné bolo zameranie poslednej skupiny na výsostne aktuálnu tému rizikového správania stredoškolákov nakoľko bolo rámcované na alkohol v téme: Riziká pitia alkoholu u mladých, (rozdiely medzi dievčatami a chlapcami, špecifiká pitia alkoholu u mladých, možnosti pomoci a prevencia). Spolu sa na všetkých troch podujatiach gymnázia aktívne zúčastnilo 75 študentov tejto strednej školy.

 

 

 

Sme toho názoru, že aj 134 študentiek a študentov, ktorí sa aktívne zúčastnili na podujatiach realizovaných našim o.z. v roku 2021 môže „svojou malou kvapkou v mori“ prispieť k väčšej pohode mladých v dnešnom náročnom svete. Z toho dôvodu máme ambíciu aj v nastávajúcom období v realizácii takto koncipovaných a praxou požadovaných podujatí na stredných školách (podľa našich kapacitných možností) pokračovať.

Výber tém, forma a spôsob realizácie študentov a študentky nanajvýš zaujala, považovali ju za podnetnú a prínosnú. 

výkonná riaditeľka OZ

doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

 

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.