V súčasnosti prežívaná pandémia ochorenia Covid 19, vzniknutý vojnový konflikt na Ukrajine, hrozba jadrovej vojny, energetická kríza či environmentálna kríza môžu viesť prežívaniu mnohonásobných záťažových ba aj traumatických udalostí. Tieto môžu byť na pozadí a môžu aj potenciálne viesť k vzniku a rozvoju duševných problémov (úzkosti, depresie, ale aj závislostí látkovej a nelátkovej povahy), ako disfunkčnej copingovej stratégie zvládania stresu. Deti a mládež (osobitne vo veku 9 -18 rokov) patria medzi potenciálne najviac rizikové skupiny obyvateľstva z hľadiska vzniku tzv. rizikového správania.

Potreba realizovať edukačné podujatia pre  stredoškolskú mládež zamerané na význam duševného zdravia, psychohygienu a prevenciu rizikového správania narastá.

OZ Prečo som na svete rád/rada  v októbri  2022 pokračovalo v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre malé skupiny stredoškolákov vo vybraných  bratislavských školách,  ktoré realizujeme kontinuálne každoročne už od roku 2015.

Odborne a organizačne naše o.z. zabezpečilo opätovne sériu deviatich odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež ktoré sú zamerané na primárnu prevenciu rizikového správania.

OPIS PRÁCE  V SKUPINE  

Osvedčená forma práce so skupinami školských tried je vedená skúsenými lektormi a je realizovaná prostredníctvom zážitkových interaktívnych aktivít v podmienkach školy – klubovej miestnosti, či školskej triedy. V bezpečnej nehodnotiacej atmosfére edukačné podujatia prebiehajú bez prítomnosti pedagóga. Ide o efektívny inovatívny štýl edukácie, ktorý vychádza nie z poučovania či mentorovania, ale vzájomnej diskusie. V neformálnej, nehodnotiacej atmosfére sú podujatia realizované v rozsahu dve vyučovacie hodiny pre každú skupinu (školskú triedu). Majú za cieľ prispieť k zvýšeniu informovanosti študentiek a študentov o výsostne naliehavých témach  akými sú význam duševného zdravia, podpora psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencia rizikového správania a sociálnej patológie. Ide nielen o informáciu či poznatok, ako jav spoznať, detekovať, ale aj ako je mu možné predchádzať , elimonovať ho, či aké sú konkrétne možnosti pomoci a kde a ako ju hľadať. Význam práve takéhoto zamerania skupinovej práce je o to zrejmejší, ide o témy, ktoré sú často krát tabuizované, alebo sú aj spojené s mnohými mýtami a polopravdami. Rovnako je časť  obsahu venovaná psychohygiene (podpore zdrojov), na ktoré treba dbať a ktoré pôsobia protektívne.

Z veľmi širokého spektra nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov  a rizikového správania mládeže boli témy edukačných podujatí vyberané na základe konzultácii s vedením škôl, výchovnými poradcami, školskými psychológmi či koordinátormi prevencie, členmi podporných tímov vychádzajúc naozaj z konkrétnej „objednávky akútnych tém a problémov“ teda z reálnych požiadaviek a potrieb konkrétnej školy, konkrétnej triedy a to sa nám naozaj osvedčuje. Týmto spôsobom preventívnu aktivitu realizujeme takpovediac „šitú na mieru konkrétneho triedneho kolektívu“.

REALIZÁCIA PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT

Skupinové edukačné podujatia pre študentov Gymnázia ul. Pankúchova ul. č.6  Bratislava sa konali dňa 3. októbra 2022. Realizované boli opäť ako tri dvojhodinové stretnutia s tematickým zameraním: Prvé podujatie prvá skupina: Zdravé a nezdravé vzťahy, druhé podujatie druhá skupina a tretie podujatie tretia skupina na tému na rovnakú tému Vzťahové závislosti. Spolu sa na všetkých troch podujatiach aktívne zúčastnilo 44 študentov tejto strednej školy.

 

Sériu ďalších interaktívnych edukačných podujatí sme uskutočnili  dňa 4 .októbra 2022 spoluprácou na Gymnáziu ul. Ladislava Sáru  č. 1, Bratislava.

Realizované boli opäť ako tri dvojhodinové stretnutia s tematickým zameraním: Prvé podujatie prvá skupina: Alkohol (riziká pitia alkoholu, špecifiká pitia alkoholu u mládeže a možnosti prevencie), druhé podujatie druhá skupina  na tému: Behaviorálne závislosti (riziká a ohrozenia internetu, patologické nakupovanie, závislosti na vzťahu a iné, možnosti pomoci a prevencia) a  napokon a tretie podujatie tretia skupina na tému na  tému Duševné zdravie (význam duševného zdravia ako sa starať o duševné zdravie, čo je depresia, úzkosť a ako sa prejavuje, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie) možnosti pomoci a prevencia. Spolu sa na všetkých troch podujatiach aktívne zúčastnilo 72 študentov tejto strednej školy.

 

Skupinové edukačné podujatia boli zavŕšené  na Strednej školy pedagogickej, Bullova 2  Bratislava pre študentky a študentov  dňa 5. októbra 2022. Realizované boli opäť ako tri dvojhodinové stretnutia s tematickým zameraním: Prvé podujatie prvá skupina: Behaviorálne závislosti, druhé podujatie druhá skupina  na tému Duševné zdravie a tretie podujatie tretia skupina na tému Alkohol a prevencia jeho užívania a poruchy príjmu potravy . Spolu sa na všetkých troch podujatiach aktívne zúčastnilo 66 študentov tejto strednej školy.

Ak by sme sumárne uviedli počet študentov na týchto 9 podujatiach ide o úctyhodných 182 účastníkov.

Práve stredoškolská mládež je jednou z najzraniteľnejších cieľových skupín, na ktorú je potrebné zamerať primárno-preventívnu intervenciu. Z toho dôvodu máme ambíciu aj v nastávajúcom období v realizácii takto koncipovaných a praxou požadovaných podujatí na týchto školách  s inými študentami (a podľa záujmu a našich kapacitných možností) prípadne ich ponúknuť podľa kapacitných možností aj na iných školách.

Preventívna prax nás utvrdzuje, že výber tém, forma a spôsob realizácie študentov a študentky nanajvýš zaujala, považovali ju za potrenú, zmysluplnú a nanajvýš prínosnú. 

výkonná riaditeľka OZ                                         doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

Venovať sa témam súvisiacim s duševným  zdravím u stredoškolákov je nanajvýš potrebné  a žiadúce.