Venovať sa témam súvisiacim s duševným  zdravím u stredoškolákov je nanajvýš potrebné  a žiadúce.

  V súčasnosti prežívaná pandémia ochorenia Covid 19, vzniknutý vojnový konflikt na Ukrajine, hrozba jadrovej vojny, energetická kríza či environmentálna kríza môžu viesť prežívaniu mnohonásobných záťažových ba aj traumatických udalostí. Tieto môžu byť na pozadí a môžu aj potenciálne viesť k vzniku a rozvoju

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.   OZ Prečo som na svete rád/rada preto v septembri 2021 pokračovalo v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu. Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada – odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne workshopy, každý v rozsahu