Aktivity OZ v roku 2020

Pokračujeme v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre malé skupiny stredoškolákov, ktoré sú zamerané na prevenciu rizikového správania a nežiadúcich sociálnopatologických javov.

Na základe neutíchajúceho dopytu zo strany škôl, ktorý vychádza z reálnych potrieb preventívneho pôsobenia vybraných stredných škôl, sme aj v úvode roka 2020 pokračovali v realizácii osvedčených edukačných aktivít pre stredoškolákov.
Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada odborne a organizačne zabezpečilo opätovne sériu deviatich odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Interaktívna zážitková  práca so skupinou prebiehala vždy v klubových priestoroch školy, ktoré sú vhodné pre inovatívny štýl edukácie. V neformálnej, nehodnotiacej atmosfére sú podujatia v rozsahu dve vyučovacie hodiny pre každú skupinu vedené jednak interaktívne a zážitkovo a jednak sa uskutočňujú výhradne bez prítomnosti pedagógov. Majú za cieľ prispieť k zvýšeniu informovanosti cieľovej skupiny o výsostne naliehavých témach sociálnej patológie, možnostiach efektívnej primárnej prevencie, ako aj konkrétnych možnostiach pomoci. Ide o témy, ktoré sú často krát tabuizované, alebo sú aj spojené s mnohými mýtami a polopravdami.
Z veľmi širokého spektra nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov  a rizikového správania mládeže boli témy edukačných podujatí vyberané na základe konzultácii s vedením škôl, výchovnými poradcami, školskými psychológmi a najmä koordinátormi prevencie vychádzajúc naozaj z konkrétnej „objednávky akútnych tém a problémov“ teda z reálnych požiadaviek a potrieb konkrétnej školy, konkrétnej triedy.
Sériu interaktívnych edukačných podujatí zahájila dňa 27. januára 2020 spolupráca na pôde Gymnázia Pankúchova 6 Bratislava kde sa priestoroch školy sa konali tri dvojhodinové skupinové edukačné aktivity pre študentov tejto školy na témy: prvá skupina bola tematicky zameraná na „ Zdravé a nezdravé vzťahy, (Čo je závislosť na vzťahu a ako sa prejavuje? Možnosti pomoci a prevencia), druhé podujatie bolo tematicky zamerané na  závislosti nelátkového charakteru Vzťahové závislosti (Čo je závislosť na vzťahu a ako sa prejavuje? Možnosti pomoci a prevencia)  a rovnakej téme sa venovala aj posledná tretia skupina. Spolu sa na nich zúčastnilo 30 študentov v troch skupinách.

         Skupinové edukačné podujatia pre študentov Gymnázia ul. Ladislava Sáru č. 1 Bratislava sa konali dňa 28. januára 2020. Realizované boli opäť tri dvojhodinové stretnutia. Tematické zameranie prvej skupiny bolo na výsostne aktuálnu tému rizikového správania stredoškolákov nakoľko bolo rámcované na alkohol Alkohol  (riziká pitia alkoholu, špecifiká pitia alkoholu u mládeže a možnosti prevencie). V druhej skupine študentov rezonovala téma
Behaviorálne závislosti (riziká a ohrozenia internetu, patologické nezdržanlivé nakupovanie, vzťahové závislosti, a iné a ich prevencia). Edukačné podujatia na tejto strednej škole boli v poslednej skupine zamerané na tému Duševné zdravie (význam duševného zdravia, ako sa starať o duševné zdravie, čo je depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie), možnosti pomoci a prevencia. Spolu sa na všetkých troch podujatiach aktívne zúčastnilo 53 študentov tejto strednej školy.

Sériu interaktívnych edukačných podujatí sme zavŕšili dňa 29. januára 2020 spoluprácou so Strednou odbornou školou pedagogickou Bullova 2 Bratislava.
Z dôvodu, že v triedach uvedenej školy výrazne prevažujú dievčatá, sme aj témy interpohlavne špecifikovali  a zamerali sme sa aj vo výbere tém práve na pálčivé témy s ktorými sa potýka aj ženská populácia  a to nasledovne:
 V zameraní prvej skupiny dominovala téma Behaviorálne závislosti – riziká u dievčat (riziká a ohrozenia internetu, patologické nakupovanie, poruchy príjmu potravy, závislosti na vzťahu a iné). V druhej skupine sme tematický výber zúžili na Duševné zdravie
(čo je duševné zdravie, ako sa prejavuje, čo robiť keď nám chýba, význam duševného zdravia, depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie), možnosti pomoci a prevencia. Napokon posledná tretia skupina bola zameraná na Alkohol a prevencia jeho problémového užívania a poruchy príjmu potravy.
 Spolu sa na všetkých troch podujatiach aktívne zúčastnilo 57 prevažne študentiek tejto strednej odbornej školy.

Cieľová skupina podujatí realizovaných podujatí na základe našich skúseností bola vybraná zámerne. Práve stredoškolská mládež je jednou z najzraniteľnejších cieľových skupín, na ktorú je potrebné zamerať primárno-preventívnu intervenciu. Z toho dôvodu máme ambíciu aj v nastávajúcom období v realizácii takto koncipovaných a praxou požadovaných podujatí na týchto školách (a podľa záujmu a našich kapacitných možností) aj na iných školách pokračovať, nakoľko výber tém, forma a spôsob realizácie študentov a študentky nanajvýš zaujala, považovali ju za novú, potrebnú a prínosnú. 
výkonná riaditeľka OZ
PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 

Edukačné podujatia pre stredoškolákov zamerané na vybrané témy sociálnej prevencie na Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave
Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada odborne a organizačne zabezpečilo  sériu troch odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Išlo o praxou osvedčenú formu interaktívnej zážitkovej  práce so skupinou ktorá prebiehala. v klubových priestoroch školy, bez prítomnosti pedagógov. Podujatia mali za cieľ prispieť k zvýšeniu informovanosti cieľovej skupiny stredoškolských študentov na Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej ulici 2 v Bratislave o vybraných témach sociálnej patológie a jej možnostiach efektívnej primárnej prevencie. Zo širokého spektra nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov boli témy edukačných podujatí vyberané na základe potrieb školy, konzultované s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na tejto škole.
Tri dvojhodinové skupinové edukačné aktivity pre študentov tejto školy boli zamerané na témy: prvá skupina bola tematicky zameraná na Nelátkové návykové choroby – nelátkové závislosti (riziká a ohrozenia internetu, patologické nakupovanie, poruchy príjmu potravy, závislosti na vzťahu a iné), druhé podujatie bolo tematicky zamerané Užívanie alkoholu u dievčat, vekové a interpohlavné špecifiká, možnosti pomoci a prevenciu nakoľko v škole výrazne prevažujú dievčatá. Posledné tretie  podujatie bolo zamerané na tému Čo je duševné zdravie aký je jeho význam?
(význam duševného zdravia, depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie), možnosti pomoci a prevencia

Spolu sa na všetkých troch podujatiach zúčastnilo 50 študentiek a študentov. V spätnej väzbe účastníčky deklarovali pozitívny ohlas na výber tematického zamerania ako aj formu, prostredníctvom ktorej bola skupinová interaktívna práca realizovaná. To nás presviedča o jej kvalite a význame.

výkonná riaditeľka OZ
PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

  

Ďakujeme za Vašu podporu

pri realizácii osvetových edukačných preventívnych aktivít pre mládež k témam sociálnej prevencie. V kalendárnom roku 2018 nám  poukázali podiel zaplatenej dane:

Aktivity OZ v roku 2020