OZ Prečo som na svete rad/rada Why I´M HAPPY IN THE WORLD sa opäť uchádza v roku 2022 ako oprávnený prijímateľ o vašu podporu 2% z podielu zaplatenej dane. Podporte našu činnosť zameranú na podporu duševného zdravia mládeže a prevenciu rizikového správania. Zameriavame sa aj na primárnu prevenciu nežiaducich sociálnych a sociálnopatologických javov vrátane prevencie látkových a nelátkových závislostí u  mládeže. Prosíme, podporte preventívne aktivity občianskeho združenia. Aj málo pomôže. ĎAKUJEME. Čo je potrebné urobiť? Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane najmenej však 3 – €.
  3. Najneskôr do apríla 2023 pošlite/doručte formuláre – Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Formulár vyhlásenia  v prílohe.

Vzor tlačiva: vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022 je od 01.01.2019 určený Finančným riaditeľstvom SR. (Je potrebné použiť tieto určené vzory)

Ak si podávate daňové priznanie

  1. podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,

zaplaťte daň za rok 2022 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 3-  €,

2.V daňovom priznaní vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane pre naše OZ

Ak máte firmu:1. podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu, zaplaťte daň za rok 2022 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 8,00 €,

2.V daňovom priznaní vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Môžete určiť aj ďalších prijímateľov, musí byť ale dodržaná minimálna výška sumy 8,30 € pre jedného prijímateľa a súčet nesmie prekročiť 2% zaplatenej dane. Údaje o našom združení potrebné k vyplneniu Vyhlásenia:

  1. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

IČO

 

 

 

 

 

 

 

 

Právna forma

15

4

2

1

5

7

1

0

2

 

 

 

 

 

 

 

16

Občianske združenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno (názov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Prečo som na svete rad/rada Why I´m happy In the world

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo – Ulica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súpisné /orientačné číslo

18

Nábrežie Ivana Krasku

 

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSČ

Obec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

9

2

1

0

1

 

21

 

Piešťany

 

 

 

 

2% pre OZ