Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu.

Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne workshopy, každý v rozsahu dve vyučovacie hodiny, ktorý bol určený pre študentky a študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Bratislave sa konali v klubových priestoroch tejto strednej školy.
Interaktívna zážitková  práce v skupine, ktorá prebiehala bez prítomnosti pedagógov mala za cieľ prispieť k zvýšeniu informovanosti cieľovej skupiny o výsostne naliehavých témach sociálnej patológie a jej prevencie. Zo širokého spektra nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov boli edukačné podujatia zamerané na témy: alkohol a iné drogy (legálne a ilegálne) kult tela a vznik porúch príjmu potravy a nelátkové závislosti a na tému riziká a ohrozenia látkových a nelátkových závislosti.
Na preventívnych workshopoch sa zúčastnilo spolu 40 študentov vo veku od 15 – 19 rokov. Trend realizácie primárnej prevencie sociálnej patológie prostredníctvom interaktívnych zážitkových skupín (práca v malých skupinách do 20 osôb bez prítomnosti pedagóga),ktoré lektorujú skúsení odborníci na vybrané témy sociálnej prevencie sa potvrdil ako veľmi efektívna stratégia pôsobenia v  primárnej prevencii. Cieľová skupina podujatia bola vybraná zámerne – jednou z najzraniteľnejších cieľových skupín je práve stredoškolská mládež. Z toho dôvodu máme ambíciu v nastávajúcom roku 2018 v realizácii takto koncipovaných podujatí i na iných školách pokračovať. 
výkonná riaditeľka OZ
PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

ČINNOSTI OZ 

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu.
Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada odborne a organizačne zabezpečilo dňa 11. októbra 2016 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne workshopy, každý v rozsahu dve vyučovacie hodiny, ktorý bol určený pre študentky a študentov Gymnázia ul. Ladislava Sáru č. 1 v Bratislave sa konali v klubových priestoroch tejto strednej školy.
Cieľom edukačných podujatí bolo prostredníctvom interaktívnej zážitkovej práce v skupine, ktorá prebieha bez prítomnosti pedagógov prispieť k zvýšeniu informovanosti cieľovej skupiny o výsostne naliehavých témach sociálnej patológie a jej prevencie. Zo širokého spektra nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov boli edukačné podujatia zamerané na témy: psychoaktívne látky – drogy – legálne a ilegálne, kult tela, poruchy príjmu potravy a nelátkové závislosti a na tému riziká a ohrozenia internetu a iné nelátkové závislosti.
Na preventívnych workshopoch sa zúčastnilo spolu 58 študentov vo veku od 14 – 16 rokov. Trend realizácie primárnej prevencie sociálnej patológie prostredníctvom interaktívnych zážitkových skupín (práca v malých skupinách do 25 osôb bez prítomnosti pedagóga),ktoré lektorujú skúsení odborníci na vybrané témy sociálnej prevencie sa potvrdil ako efektívna forma pôsobenia v rovine primárnej prevencie. Jednou z najzraniteľnejších cieľových skupín je práve stredoškolská mládež. Z toho dôvodu máme ambíciu v nastávajúcom roku 2017 v realizácii takto koncipovaných podujatí i na iných školách pokračovať. 
výkonná riaditeľka OZ

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
 
 
OZ Prečo som na svete rad/rada Why I´M HAPPY IN THE WORLD sa po druhý krát uchádza v roku 2016 ako oprávnený prijímateľ o vašu podporu 2% z dane.
Podporte našu činnosť zameranú na prevenciu závislostí u detí a mládeže a iné preventívne aktivity občianskeho združenia v roku 2015.
Aj málo pomôže.

ĎAKUJEME

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?

Ak si podávate daňové priznanie:

 1.  podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,

zaplaťte daň za rok 2013 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 3-  €,?

2     vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane pre naše OZ

3     pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému úradu do 15. apríla 2015 resp. do 15 dní po termíne splatnosti dane a podania daňového priznania.


Ak ste zamestnaní:

1.    Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2.    Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane najmenej však 3 – €.

3.    Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre – Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu do 30. apríla 2015 daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Formulár vyhlásenia TUAk máte firmu:
1. podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu, zaplaťte daň za rok 2012 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 8,30 €,

2     vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Môžete určiť aj ďalších prijímateľov, musí byť ale dodržaná minimálna výška sumy 8,30 € pre jedného prijímateľa a súčet nesmie prekročiť 2% zaplatenej dane.

3     pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému úradu do 15. apríla 2015.
Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu