Prečo som na svete rád/rada

19. ročník

Hlavný organizátor Národné osvetové centrum v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej Republiky a občianskym združením Prečo som na svete rád/rada otvorili 19. ročník Celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete rád/rada. Je to kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí. Nad projektom prevzali záštitu Pavol Paška, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky.

Prečo som na svete rád/rada

Projekt podporujú: Ministerstvo kultúry SR (slovenská časť projektu), Ministerstvo vnútra SR (slovenská časť projektu) a Ministerstvo zahraničných vecí SR (zahraničná časť projektu).

Najvýznamnejšie ocenenia projektu:

Cena OSN (Viedeň, New York, 1998), Cena predsedu Národnej rady SR, Cena podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu, Cena podpredsedu vlády SR – predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Cena ministra kultúry SR, Cena ministra vnútra SR, Cena ministra zahraničných vecí SR, Cena riaditeľa Protidrogového fondu, Cena Protidrogového fondu – Protidrogový čin roka, Cena riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru

Nad projektom v jeho histórii prevzali záštitu:

Sergei Ordzhonikidze – generálny riaditeľ Úradovne OSN v Ženeve (2005), Rudolf Schuster – prezident Slovenskej republiky (2000), Mária Kadlečíková – podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu (2002), Pavol Paška – predseda Národnej rady SR (2010), minister zahraničných vecí Ján Kubiš (2008), František Ružička – veľvyslanec SR v Poľsku (2006)

Keďže projekt dlhodobo patrí medzi kľúčové projekty Ministerstva kultúry SR, zamerané na redukciu požiadavky mládeže po drogách, každoročne nad ním preberá záštitu minister kultúry: Rudolf Chmel (2003, 2004, 2005), František Tóth (2006), Daniel Krajcer (2011) a Marek Maďarič (2007, 2008, 2009, 2010, 2012).

História projektu

História projektu sa začala v Bratislave v roku 1994, keď vznikla prvotná myšlienka realizovať projekt takéhoto zamerania. V roku 2013 uskutočňujeme jeho devätnásty ročník.

Viac ako 20 277 autorov, slovenských a zahraničných chlapcov a dievčat vo veku od 14 do 18 rokov, v histórii projektu v národných kolách súťaže vyjadrilo prostredníctvom výtvarnej výpovede svoj postoj k drogám a k závislosti. Do súťaže sa aktívne zapojili aj mladí ľudia z Fínska, Talianska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Nórska, Poľska a Malty. Výber prác vo forme putovnej výstavy reprezentoval myšlienku projektu vo vyše 570 reprízach výstavy na Slovensku, v Maďarsku (Gyır), Bulharsku (Sofia), v Rakúsku (Viedeň, OSN), vo Fínsku (Helsinki), v USA (New York, OSN), v Austrálii (Canberra, Sydney, Adelaide, Tasmánia), v Nórsku (Oslo, Trondheim, Molde), Francúzsku (Rada Európy, Štrasburg), Poľsku (Varšava, Ciechanów, Poswin), vo Veľkej Británii (Londýn), vo Švajčiarsku (Ženeva, OSN), v Uzbekistane (Taškent, Buchara, Samarkand a Navoi) a v Taliansku (Rím).

K dozaista najvýznamnejším úspechom patrí, že sme náš pôvodný slovenský projekt štyrikrát prezentovali v zahraničí na najvyššej úrovni: na pôde Organizácie Spojených národov vo Viedni a New Yorku (1998), v Ženeve (2005, k projektu bol vydaný oficiálny plagát OSN), ako aj na pôde Rady Európy v Štrasburgu (2007) pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy. Výstavu osobne poctil svojou prítomnosťou p. Terry Davis, generálny tajomník Rady Európy.

Motívy víťazných diel sa každoročne používajú ako predloha pri výrobe tričiek, šiltoviek, plagátov, kalendárov, pohľadníc, puzzle a iných artefaktov, ktoré slúžia realizátorom projektu ako ocenenia pre najlepších súťažiacich a následne v putovnej výstave, ktorá sa každoročne uskutočňuje za vynikajúcej spolupráce s regionálnymi osvetovými a kultúrnymi strediskami v Slovenskej republike.

Dôležitým partnerom slovenskej časti projektu bude už po desiaty rok Národná rada Slovenskej republiky, na pôde ktorej sa koná vyhlásenie výsledkov a slávnostná vernisáž výstavy za účasti ocenených autorov a ďalších významných hostí.

Významnými partnermi v zahraničnej spolupráci na projekte sa stali stále misie SR pri OSN a zastupiteľské úrady SR v zahraničí.

Už len rok nás delí od jubilejného dvadsiateho ročníka tohto ojedinelého projektu. Zapíšete sa aj vy do jeho histórie?

PROPOZÍCIE

devätnásteho ročníka výtvarného projektu s protidrogovým zameraním

Projekt sa realizuje v troch rovinách:

 • celoštátna tematická výtvarná súťaž,
 • celoštátna putovná výstava vybraných prác, ktorá iniciuje sprievodné podujatia,
 • prezentácia výtvarného umenia slovenskej mládeže vo veku od 14 do18 rokov a protidrogového posolstva projektu v zahraničí, zahraničná spolupráca na projekte.

 

CIELE SÚŤAŽE

 

 • zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí so zameraním na legálne drogy (alkohol, tabak, lieky…) a ilegálne drogy;
 • posilňovať hodnotový systém mládeže na princípe rovesníckeho pôsobenia;
 • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja;
 • celoštátnou putovnou výstavou iniciovať iné tematické protidrogové edukačné aktivity;
 • prispievať k pozitívnemu zviditeľňovaniu Slovenskej republiky v zahraničí

 

TÉMA VÝTVARNÝCH PRÁC

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA

TERMÍN A MIESTO VYHLÁSENIA VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

5. júna 2013 (pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, OSN – 26. jún 2013), Bratislava, výstavné priestory Národnej rady SR – Galéria na západnej terase Bratislavského hradu)

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

 

 1. Súťažiť môžu so svojimi výtvarnými prácami dievčatá a chlapci žijúci na území Slovenskej republiky vo veku od 14 do 18 rokov.
 2. Organizátori vyhlasujú tieto súťažné kategórie:
  – maľba, kresba, grafika, počítačová grafika + koláž, návrh na plagát, pohľadnicu a tričko;
  – školy umeleckého zamerania, detské domovy a diagnostické centrá, špeciálne školy, základné školy;
  – prvých tristo zaslaných prác.
 3. Organizátori na návrh poroty udeľujú autorom výnimočných výtvarných prác prestížne mimoriadne ocenenia.
 4. Súťažiť môžu iba plošné práce do rozmeru A2.
 5. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nesmú prezentovať ani prihlásiť do inej súťaže a nesmú sa používať na iné účely ani v rámci iných komerčných a nekomerčných aktivít, a to až do termínu oficiálneho zverejnenia výsledkov súťaže.
 6. Súťaž je neanonymná, každý účastník môže zaslať maximálne 2 výtvarné diela, organizácia (škola, detský domov a pod.) maximálne 10 súťažných prác vybratých na základe vlastného výberu.
 7. Organizátori súťaže prihlásené výtvarné práce autorom nevracajú. Môžu ich použiť na prezentáciu a propagáciu projektu Prečo som na svete rád/rada na Slovensku i v zahraničí.
 8. Porota má právo v prípade, ak práce nedosahujú požadovanú úroveň, niektoré z miest v konkrétnej kategórii neudeliť, prípadne v jednej kategórii udeliť niekoľko prvých, druhých alebo tretích miest.
 9. Národné osvetové centrum ako hlavný organizátor si vyhradzuje právo na nekomerčné, komerčné aj iné použitie výtvarných prác prihlásených do súťaže. Účastníci súťaže dobrovoľne povoľujú vyhlasovateľovi súťaže použitie svojich autorských práv, a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia.
 10. Zverejnenie výsledkov súťaže sa uskutoční na vernisáži výstavy v Národnej rade SR a prostredníctvom médií. Víťazi jednotlivých kategórií budú písomne pozvaní na vernisáž, ktorá sa bude konať 5. júna 2013.
 11. Výtvarné práce treba vo vlastnom záujme označiť takto:
  na obálke: Prečo som na svete rád/rada
  meno a priezvisko, vek, e-mailový kontakt, názov školy, resp. inštitúcie, ktorá viedla autora k tvorbe, telefón a adresa, meno pedagóga, ktorý autora viedol k tvorbe, adresa bydliska a telefón, názov práce, výtvarná technika, súťažná kategória
 12. Uzávierka súťaže je 30. apríla 2013. Dátum poštovej pečiatky na obálke odoslaného diela rozhoduje o dodržaní termínu a následnom zaradení do súťaže.

Pozor! Porota môže navrhnúť organizátorom udeliť špeciálnu cenu najmenej trom prácam z prvých tristo zaslaných prác. Preto neváhajte a zasielajte práce priebežne, a nie až pred uzávierkou. Získate tak dvojnásobnú šancu na umiestnenie, pretože prvých tristo prác bude opäť zaradených do odborného výberu.

Zasadnutie odbornej poroty sa uskutoční 7. mája 2013 v Národnom osvetovom centre.

Označené práce treba poslať na adresu:

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava 1

POZNÁMKY K TVORBE

Do súťaže nebudú zaradené práce s rasovými predsudkami, rasistickými motívmi alebo inými podobnými indíciami (hákový kríž a podobne).

Práce je vhodné stavať napríklad na konfrontácii života s drogou a triezveho, zdravého životného štýlu. Odporúčame zamerať pozornosť aj na problematiku legálnych drog – alkohol, tabak, lieky a aj moderných tzv. nelátkových závislostí (patologické hráčstvo, nakupovanie, poruchy príjmu potravy, tzv. komunikačné závislosti – chat, internet, mobil a pod.).

Pri voľbe námetu vám radi pomôžu koordinátori prevencie drogových závislostí v školách a pracovníci prevencie v regionálnych osvetových a kultúrnych zariadeniach.

AKÁ JE MOTIVÁCIA NA TVORBU, PREČO SA NA SÚŤAŽI ZÚČASTNIŤ?

 • osobná účasť víťazov na náklady organizátorov na odovzdávaní cien v Národnej rade SR a prevzatie prestížnych ocenení – diplom a vecná cena;
 • možnosť prezentácie práce na výstave v Národnej rade SR a následne na putovnej výstave, ktorá sa predstaví najmenej v 20 reprízach v mnohých mestách Slovenska;
 • využitie výtvarného námetu práce pri výrobe sprievodných propagačných materiálov k projektu (napríklad nástenný kalendár, puzzle, pohľadnica, potlač trička, vreckový kalendárik a i.) s uvedením mena autora;
 • možnosť prezentácie práce na výstave v zahraničí, za istých podmienok aj účasť autora na výstave v partnerskej krajine projektu.

Kontakt:

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
generálna manažérka projektu
Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1
ikona0918 817 130,
ikonahupkova@nocka.sk

História projektu