Darovanie 2%

darovanie svojich 2% zo zaplatenej dane môžete urobiť pohodlne podľa nasledujúceho návodu nižšie. Na jednom mieste sme pre Vás pripravili všetky potrebné informácie a tlačivá. Stačí vybrať druh Vášho pracovného pomeru nižšie.

Všetkým podporovateľom ďakujeme.

POĎAKOVANIE ZA DAROVANIE 2% ZO ZAPLATENEJ DANE V KALENDÁRNOM ROKU 2020

POĎAKOVANIE ZA DAROVANIE 2% ZO ZAPLATENEJ DANE V KALENDÁRNOM ROKU 2019

POĎAKOVANIE ZA DAROVANIE 2% ZO ZAPLATENEJ DANE V KALENDÁRNOM ROKU 2018

AKO MÔŽEM POMÔCŤ AJ JA?

Podporte našu činnosť zameranú na prevenciu nežiadúcich sociálnych a sociálnopatologických javov vrátane prevencie látkových a nelátkových závislostí u detí a mládeže ako aj iné preventívne aktivity občianskeho združenia v roku 2020. ĎAKUJEME.

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je stanovená na 8,00 €.

2. Vypočítajte si 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa).

3. UPOZORNENIE:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 30.4.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42157102
Právna forma: občianske združenie
Názov: Prečo som na svete rad/rada Why I´m happy In the world
Ulica: Nábrežie Ivana Krasku
Číslo: 1/19
PSČ: 921 01
Obec: Piešťany

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (posledná strana daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad. Pomoc s nájdením správnej adresy daňového úradu môžete nájsť na tomto odkaze. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Potrebné dokumenty

Žiadosť o vykonanie ročného vyúčtovania preddavkov za daň zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY
ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020

1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (= maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa). Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Pripájame aj údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42157102
Právna forma: občianske združenie
Názov: Prečo som na svete rad/rada Why I´m happy In the world
Ulica: Nábrežie Ivana Krasku
Číslo: 1/19
PSČ: 921 01
Obec: Piešťany

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorá je stanovená na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na váš daňový úrad. Pomoc s nájdením správnej adresy daňového úradu môžete nájsť na tomto odkaze. V tomto termíne je potrebné aj zaplatiť daň z príjmov.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

 

 

 

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je stanovená na 8,00 €.

2. Vypočítajte si 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa).

3. UPOZORNENIE:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového


IČO: 42157102
Právna forma: občianske združenie
Názov: Prečo som na svete rad/rada Why I´m happy In the world
Ulica: Nábrežie Ivana Krasku
Číslo: 1/19
PSČ: 921 01
Obec: Piešťany

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (posledná strana daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad. Pomoc s nájdením správnej adresy daňového úradu môžete nájsť na tomto odkaze. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

  1. Daňovník podá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch. 
  2. K samostatnému Vyhláseniu nepredloží daňovník Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.
  3. Daňovník nesprávne vyplnil „Dátum zaplatenia dane“ (r. 14 v samostatnom vyhlásení). Ten musí byť vyplnený v zmysle poznámky pre vyplnenie tohto riadku vyhlásenia. 
  4. Daňovník nesprávne vyplnil IČO prijímateľa v samostatnom vyhlásení. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
  5. Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok. Daňovník (poskytovateľ) môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že nebude vo vyhlásení uvedený aktuálny prijímateľ, zaniká daňovníkovi priamo zo zákona nárok na poukázanie % podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi. 
  6. Daňovník nečitateľne vyplnil Vyhlásenie.
  7. Daňovník nesprávne uviedol identifikačné a adresné údaje poskytovateľa a identifikačné a adresné údaje prijímateľa.
  8. Daňovník nedodržal termín podania. Daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť  podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania a samostatné Vyhlásenie v lehote do 30.4.2018.
  9. Daňovník nesprávne vyčíslil sumu % podielu dane.
  10. Daňovník nepredložil Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Ak totiž daňovník chce poukázať až 3% zaplatenej dane, musí predložiť správcovi dane spolu s Vyhlásením aj písomné Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorým potvrdí, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín.

MÁTE ZÁUJEM PODPORIŤ OZ AJ INAK?

Kontaktujte nás

a spolu nájdeme cestu, ako pomôcť OZ pri realizácií aktivít