Edukačné podujatia pre stredoškolákov zamerané na vybrané témy sociálnej prevencie na Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave
Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada odborne a organizačne zabezpečilo  sériu troch odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Išlo o praxou osvedčenú formu interaktívnej zážitkovej  práce so skupinou ktorá prebiehala. v klubových priestoroch školy, bez prítomnosti pedagógov. Podujatia mali za cieľ prispieť k zvýšeniu informovanosti cieľovej skupiny stredoškolských študentov na Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej ulici 2 v Bratislave o vybraných témach sociálnej patológie a jej možnostiach efektívnej primárnej prevencie. Zo širokého spektra nežiaducich sociálnych javov a sociálnopatologických javov boli témy edukačných podujatí vyberané na základe potrieb školy, konzultované s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na tejto škole.
Tri dvojhodinové skupinové edukačné aktivity pre študentov tejto školy boli zamerané na témy: prvá skupina bola tematicky zameraná na Nelátkové návykové choroby – nelátkové závislosti (riziká a ohrozenia internetu, patologické nakupovanie, poruchy príjmu potravy, závislosti na vzťahu a iné), druhé podujatie bolo tematicky zamerané Užívanie alkoholu u dievčat, vekové a interpohlavné špecifiká, možnosti pomoci a prevenciu nakoľko v škole výrazne prevažujú dievčatá. Posledné tretie  podujatie bolo zamerané na tému Čo je duševné zdravie aký je jeho význam?
(význam duševného zdravia, depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie), možnosti pomoci a prevencia
 
Spolu sa na všetkých troch podujatiach zúčastnilo 50 študentiek a študentov. V spätnej väzbe účastníčky deklarovali pozitívny ohlas na výber tematického zamerania ako aj formu, prostredníctvom ktorej bola skupinová interaktívna práca realizovaná. To nás presviedča o jej kvalite a význame.
 
výkonná riaditeľka OZ
PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
 

 
Ďakujeme za Vašu podporu pri realizácii osvetových edukačných preventívnych aktivít
pre mládež k témam sociálnej prevencie.
 
V kalendárnom roku 2018 nám  poukázali podiel zaplatenej dane:
 
consultDirect, s.r.o, Mgr. Martin Miklánek, Ing. Martina Novodomcová, Ing. Viktória Kochtová, Andrea Hladká, Mária Kohútová,  PhDr.Ingrid Hupková,PhD.
 
Edukačné podujatia pre stredoškolákov