Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada, vzniklo ako dobrovoľná iniciatíva profesionálov s dlhoročnou praxou v oblasti sociálnej prevencie.

Jeho zakladajúci členovia sa profesijne dlhé obdobie  venujú oblasti prevencie sociálnej patológie. Hoci oficiálne OZ vzniklo v januári 2009, jeho zakladajúci členovia sú dlhoročnými profesionálmi, ktorí sa venujú prevencii sociálno-patologických javov. Združenie má veľmi úzke prepojenie na  oblasť sociálnej prevencie Národného osvetového centra. Zámerom vzniku OZ bolo zintenzívniť spoluprácu príspevkovej organizácie MK SR s mimovládnou inštitúciou pre ešte účinnejšie pôsobenie vo sfére kultúrno-osvetovej práce zameranej na špecifickú oblasť sociálnej prevencie t.j. prevencie sociálno-patologických javov s  akcentom na prevenciu drogových závislostí a prevenciu kriminality.   

K najvýznamnejším realizovaným projektom je participácia OZ na prestížnych projektoch:
Prečo som na svete rád/rada -16. ročníkov celoštátnej tematickej výtvarnej súťaže a putovnej výstavy s protidrogovým zameraním s medzinárodnou účasťou
– OZ Prečo som na svete rád/rada je oficiálnym vydavateľom spolu s Národným osvetovým centrom informačno-vzdelávacieho bulletinu
Sociálna prevencia  – periodikum s ISSN číslom, vydávané už šiesty rok, ročne 4 čísla ( s výnimkou roka 2010, kedy sme vydali iba číslo Sociálnej prevencie zamerané na Mediálnu výchovu).

O občianskom združení Prečo som na svete rád /rada